Huvitegevus

Huvitegevus on noore mitmekülgseks arenguks võimaluste loomine süsteemse, juhendatud mitteformaalse õppimise kaudu.

Huvitegevuste läbiviijad tegutsevad nii riigi, piirkonna kui ka kohalikul tasandil ja nende hulgas on eraalgatuslikke (sh seltsingud, MTÜ, SA, OÜ) ning avalikke (peamiselt kohalike omavalitsuste loodud) asutusi ja algatusi. Huvitegevuse korraldamise pikaajaline traditsioon on näiteks koolides, kus huvijuhi, ehk kooli noorsootöötaja ja teiste erinevate võimaluste, ringide, klubide kaudu pakutakse lastele ja noortele mitmekesiseid võimalusi arendavaks tegevuseks.